{nomultithumb}DomPomocy Społecznej w Karwodrzy

Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Produkty mleczarskie” o kodzie  CPV 15500000-3.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem  Nr 1  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  pisma,   w   zaklejonej    kopercie   na     Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy,   Karwodrza  116,  33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15500000-3 „Produkty mleczarskie”.   Nie otwierać do dnia 17.06.2021 roku do godziny 12.00.

 Termin złożenia ofert do dnia 17.06.2021 r. do godz.12.00.

      DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Copyright © 2021 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.