• DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

 Nr sprawy DPS 271/1/2022

 Data 28.01.2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/1/2022 z dnia 25.01.2022 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „wykonania ogrodzenia od strony drogi powiatowej w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy” wybrano ofertę złożoną  przez firmę STALMON  SZYMON STROJNY, Mikołajowice 97, 33-121 Bogumiłowice.

  

Uzasadnienie wyboru:

Firma STALMON SZYMON STROJNY, Mikołajowice 97, 33-121 Bogumiłowice złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Numer sprawy: DPS 271/1/2022                                            

Karwodrza, dnia 25.01.2022 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie ogrodzenia od strony drogi powiatowej w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy”

Zakres prac obejmuję wykonanie ogrodzenia o następujących parametrach:

a) wysokość ogrodzenia 175cm ( siatka 150cm plus murek 25cm),

b) słupek profil 60x40x1,5 ocynkowany i malowany proszkowo,

c) siatka ocynk + powleczenie 4mm gruba,

d) murek betonowy ubijany wysoki na 25cm szeroki na 14cm,

Termin wykonania prac: etap I – 31.03.2022, etap II – 31.05.2022.

Orientacyjna długość ogrodzenia to około 200 mb.

Do wykonania zadania użyte zostaną materiały dopuszczone do obrotu na terenie kraju posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia i atesty budowlane.

Cena  oferty  obejmować  ma wszystkie w/w pozycje i uwzględniać wszelkie koszty związane

 z realizacją zadania oraz wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawca we własnym zakresie w cenie oferty zapewnia dostawę, materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania.

Wykonane zadanie posiadać będzie co najmniej 24 miesięczną gwarancję, dowodem gwarancji będzie podpisana umowa i protokół odbioru.

W/w prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza teren wykonywania prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuki budowlanej.

Ofertę    należy   złożyć   w   formie   pisemnej   zgodnie   z   załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do   niniejszego  pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy Nie otwierać do dnia  28.01.2022 roku do godziny 9:00.  

Termin złożenia ofert do dnia 28.01.2022 r. do godz. 9:00.

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                     (-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

Data 29.12.2021

               Nr sprawy DPS 271/ZO/26/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy  informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/26/2021 z dnia 20.12.2021 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych” wybrano ofertę złożoną przez firmę GULIMEX Grzegorz Gut, Ul. Zielona 6,  33-170 Tuchów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Firma GULIMEX Grzegorz Gut, Ul. Zielona 6,  33-170 Tuchów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Data 29.12.2021

               Nr sprawy DPS 271/ZO/25/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/25/2021 z dnia 20.12.2021 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „wykonywanie usług pralniczych” wybrano ofertę złożoną przez firmę SIMPLYQ, Ul. Łosośińska 32 A, 34-600 Limanowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

Firma SIMPLYQ, Ul. Łosośińska 32 A, 34-600 Limanowa złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Data 23.12.2021

Nr sprawy DPS 271/ZO/24/2021

 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/24/2021 z dnia 16.12.2021 r. na dostawę wyrobów medycznych – pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz podkładów higienicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy wybrano ofertę złożoną  przez Citonet – Kraków sp. z.o.o ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Firma Citonet – Kraków sp. z.o.o ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.